iPad 1:1

1na1 donosi personalizirano okruženje za učenje s iPad-om za svakog učenika i studenta.

Implementacija 1na1 programa u škole predstavlja multidisciplinarni izazov.

Filex 1na1 program pruža fleksibilan framework za škole i fakultete koje žele pokrenuti program učenja na mobilnim računalima i to na sveobuhvatan i troškovno efikasan način.

1na1 uključuje.

• Obuku Profesora
• Fleksibilno Financiranje
• Podršku i Osiguranje
• Usluge sakupljanja, odvoženja i dovoženja uređaja
• Upravljanje reklamacijama
• Administraciju

1na1 program ima dvije ključne komponente: Komunikaciju i Trening.

1. Komunikacija.
Esencijalno je da se odmah na početku ovog programa uključe sve zainteresirane strane: profesori, učenici/studenti, roditelji i ravnatelji/direktori. Kako bi pomogli u ovom procesu, Filex provodi niz specijaliziranih prezentacija, demonstracija i radionica te svim zainteresiranim stranama osigurava detaljne materijale o progamu, njegovim prednostima i specifičnostima. Filex osim informacije o samim proizvodima osigurava i informacije o visini investicije te načinima financiranja.

2. Trening.
Trening profesora i zaposlenika je ključ uspjeha Learn 1:1 programa. Professional Development training izvode naši predavači sa velikim profesionalnim iskustvom. Trening se održava na lokaciji korisnika sa svrhom da se prenesu znanja i iskustva sa do sada odrađenih projekata o tome kako Apple tehnologija i naša rješenja najbolje koristiti od strane profesora i učenika/studenata.

1na1 – Putovanje.

Naš 1na1 program se sastoji od 5 koraka:

1. Vizija.
Razvoj jasne vizije programa usmjerenog na odgojno-obrazovne ciljeve jako je važan. Vizija će pojasniti željene ishode učenja integrirajući tehnologiju s pedagogijom. Predvođen školom, Filex će pomoći u definiranju hodograma u kojem se vaša vizija može ostvariti.
2. Planiranje.
Surađujući sa menadžment timom škole Filex planira Learn 1:1 program. Cilj ove faze je izrada preciznog troškovnika te projektnog plana aktivnosti sa procjenjenom vremena i potrebnim resursima po svakoj od aktivnosti. Snimka stanja koju provodimo u ovoj fazi uključuje provođenje detaljnog tehničkog audita kako bi se procjenila postojeća IT infrastruktura te se u suradnji sa školom provodi revizija specifičnih znanja i vještina kako bi se propisali potrebni treninzi profesora i zaposlenika škole.
3. Infrastruktura.
Po završetku izrade vizije i planiranja krećemo sa izgradnjom i podešavanjem infrastrukture. Na taj način se na mjesto postavlja okosnica za projekt. Ovo je ključan korak koji se ne može preskočiti ukoliko želimo da je program iPad 1:1 u potpunosti podržan. Kritični infrastrukturni elementi koji trebaju biti ispitani i podešeni su dovoljna brzina i propusnost Internet konekcije te pokrivenost i kvaliteta WiFi mreže.
4. Fazni iPad rollout.
iPad rollout unutar 1na1 framework-a radi se u tri glavne faze: za profesore, za učionice i zatim za učenike. Duljina svake faze može znatno varirati ovisno o zahtjevima i ciljevima ustanove.Tijekom rollout-a 1na1 programa za profesore, provodi se obuka i radionice u cilju da se potaknu profesori u savladavanju i pronalaženju novih načina na koje iPad tablet računala mogu poboljšati učenje.Nakon toga se može provesti rollout učionica. Tada se testiraju i implementiraju različite EDU aplikacije (poput Tesle) te povezuju sa interaktivim sadržajima učionica. Prije glavnog rollout-a za učenike potrebno je osigurati podršku i angažman roditelja. Ukoliko prilikom glavnog rollout-a koristimo MDM rješenje tada se implementacija kompletnog rješenja na uređaje učenika odvija bez njihovog učešća. Kompletna softverska konfiguracija kao i sigurnosne postavke implementiraju se automatikom. Za slučaj da se ne koristi MDM rješenje, implementaciju je potrebno pokrenuti ručno na svakom iPad tablet računalu.
5. Uspoređivanje rezultata i održivost.
Kao i u svim aspektima obrazovanja, važno je uspostaviti metriku vezanu uz rezultate učenja. Napredak prema ciljevima navedenim u fazi vizije treba pratiti i izvještavati. Demonstracija poboljšanja u postignućima i ponašanju učenika te angažman roditelja osigurati će održivosti programa. Pomoći pri financiranju u smislu Leasing programa, ili drugih izvora financiranja, koje se koriste u 1na1 progamu jamče da je program održiv na trajnoj osnovi, tako da nove tehnologije i nove grupe učenika mogu biti uključene u program.

Kontaktirajte nas

Ime *

Broj telefona *

Vaš Email *

Poruka